تیم های پذیرفته شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 MRL @Home Mohammadreza Asghari Oskoei Qazvin Islamic Azad University Iran

تیم های پیش ثبت نام شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 ABI ROBOT Behshad Havaei B.H.26 NO Iran
2 Strive Fan binbin Fan Shanghai University China
3 Rohan Hadi Kalani Khayyam university of mashhad Iran
4 MRL @Home Mohammadreza Asghari Oskoei Qazvin Islamic Azad University Iran

نتایج

Day 1
Day 2
Day 3